Yasa & Tüzükler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 15 Mayıs, 2006 tarihli Almışüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasası”, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.


KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar:

 1. Bu Yasa Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasası olarak isimlendirilir.
 2. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

 3. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: “Bakan”, Bayındırlık ve Ulaştırma işleriyle Görevli Bakanı anlatır. “Birlik”, Elektrik Müteahhitlerini bir çatı altında toplayan, kamu yararına çalışan ve tüzel kişiliğe sahip Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliğini anlatır. “Elektrik Müteahhiti”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet edip faaliyet gösteren ve sözleşme ile elektrik işleri ve/veya ağırlıklı olarak elektriğe dayalı elektro mekanik gruplar ve buna benzer diğer makinelerin elektrik işlerini yapmayı taahhüt eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı gerçek kişileri veya bunların oluşturduğu tüzel kişileri anlatır. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının 67’inci maddesinde ve Yurttaşlık Yasasında yurttaş olarak tanımlanan kişileri anlatır. “Üye”, Birliğe kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişi müteahhitleri anlatır.
 4. Birliğin Kuruluşu, Adı ve Merkezi

  • Elektrik müteahhitlerini kapsamında toplamak üzere Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği adıyla tüzel kişiliğe sahip bir birlik kurulur.
  • Birliğin Merkezi Lefkoşa’dır.
 5. Birliğin Kuruluş Amacı, Görev ve Yetkileri

  • Birliğin kuruluş amacı, elektrik işkolunda müteahhit olarak çalışan işverenlerin aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmaktır.
  • Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
   • Mesleğin haklarını korumak;
   • Bu Yasa kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, toplantılara temsilci göndermek ve çalışmalara katılmak;
   • Üyelerin mesleki bilgilerini artırmak; kalifiye işçi, teknisyen, uzman yönetici yetiştirmek; işyerlerinin ve ulusal verimliliğin artmasını sağlamak; işgüvenliği ve halkla ilişkileri geliştirmek amacıyla kdurs, konferans ve seminerler düzenlemek ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalara üyelerini veya işyerlerinde çalışan görevlileri göndermek; burslar sağlamak; sağlıklı ve spor kuruluşları, kütüphane, basımevi ve kültürel kuruluşlar kurmak;
   • Kuruluş amacı doğrultusunda basılı bülten, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak;
   • Üyelerin bu Yasa kurallarına ve mesleki kurallara uymalarını sağlamak; mesleki iyi niyet ve saygınlığı korumak amacıyla uyulması zorunlu mesleki kararlar almak;
   • Birliğe bağlı elektrik müteahhitlerinin işleri ile ilgili iş güçlerine ve uğraşlarına ait sicil ve istatistikler tutmak;
   • Kuruluş amacı doğrultusunda taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, taşınmaz malları ipotek edebilmek; taşınır malları rehnedebilmek, kabul ve tesis edebilmek; ipotekleri bozabilmek ve olanaklar içinde ekonomik yatırımlar yapmak; yatırımlara katılmak; ve
   • İşverenlerle ve proje büroları ile işbirliği yaparak elektrik israfını kaldırmak ve elektrik tesisat bedellerini ucuzlatma çalışmaları yapmak.
 6. Üye Olabilecek Kişiler CETVEL

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en az bir yıl ikamet eden ve elektrik işlerinde faaliyet gösteren aşağıdaki koşullardan herhangi birini aşıyan kişi veya kişilerin sahibi olduğu veya yönettiği kuruluşlar, vergi sicil numaraları ile birlikte müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararı ile birliğe üye olabilirler. Birliğe üye olmayanlar bu mesleği icra edemez.
   • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendisler;
   • Meslek yüksek teknik okulu, meslek liseleri, pratik sanat okulu veya dengi yabancı teknik okul diploması sahibi olup Elektrik Mühendisleri Odasının açmış olduğu sınavlara girip elektrik müteahhitliği yetki belgesi sahibi birlik üyesi bir müteahhit yanında en az iki yıl çalışmış olanlar; ve
   • Temel eğitimini tamamlamış, elektrik işlerinde ustabaşı olarak en az beş yıl deneyim kazanmış olup elektrik müteahhitliği yetki belgesi sınavlarına girip yetki belgesi sahibi olanlar.
  • Üye olabilecek kişilerle ilgili tanımlamalar bu Yasaya bağlı Cetvelde öngörülmektedir.
 7. İKİNCİ KISIM
  Birliğin Organarı ve Birlik Toplantıları

 8. Birliğin Organları

  Birliğin organları şunlardır:

  • Genel Kurul;
  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu;
  • Onur Kurulu; ve
  • Değerlendirme Kurulu
 9. Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  • Genel Kurul, birliğin en yüksek karar organıdır ve yükümlülüklerini yerine getiren birliğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
  • Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
   • Denetleme ve Onur Kurullarının sunduğu faaliyet raporları ile mali raporları görüşmek ve mali raporu aklamak;
   • Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının üyelerini seçmek;
   • Gerektiğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların üyelerini seçmek;
   • Yönetim Kurulu ve üyeler tarafından gündeme getirilen konuları görüşüp karara bağlamak ve birliğin amacına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna genel kapsamlı öneriler sunmak;
   • Birliğin üye kaydı ve aidatlar ile ilgili parasal koşulları saptamak; ve
   • Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca Onur Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma cezasına karşı yapılan başvuruları görüşerek karara bağlamak
 10. Genel Kurul Toplantıları

  Genel Kurul, aşağıda kurallar çerçevesinde her iki yılda bir Eylül ayında toplanır:
  • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından on gün önce Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler.
  • Genel Kurula katılacak üyelere, en az on gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtmek suretiyle en az iki tane günlük gazetede iki gün süre ile ilan edilerek toplantıya çağrılır.
  • Toplantı günü ve saatinde üye tamsayısının salt çoğunluğunun sağlanmaması halinde toplantı yarım saat sonraya ertelenir. İkinci açılışta salt çoğunluk aranmaz.
  • Birliğe üye olan gerçek veya tüzel kişilerin tek oy hakkı vardır.
   Ancak tüzel kişi temsilcileri toplantıya katılabilir ve görüş belirtebilirler.
  • Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülür.
   Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az dörtte biri tarafından önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.
  • Genel Kurulda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır ve seçimler yapılır.
  • Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra açık oy ve salt çoğunlukla toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile iki katipten oluşan Başkanlık Divanı seçilir.
  • Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar iki yıl süre ile muhafaza edilir.
  • Birlik Genel Kurulu aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu tarafından on beş gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır:
   • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördükleri hallerde; ve
   • Birlik üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine.
  • Çağrıda bu Yasanın 8’inci maddesi kuralları uygulanır.
  • Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sadece gündemde bulunan konular görüşülür.
 11. Yönetim Kurulunun Oluşumu

  • Yönetim Kurulu, başkan, asbaşkan, yazman (sekreter), sayman ve üç faal üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.
  • Yönetim Kuruluna, Genel Kurul tarafından, üyeler arasından gizli oyla bir başkan, altı asil ve iki yedek üye seçilir.
  • Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri birarada seçilir. Seçimde sıra ile en çok oy alanlar asil, oy sıralarına göre onları izleyenler de yedek üyeliklere seçilmiş sayılırlar.
  • Yönetim Kurulu içindeki görevlendirmeler, Yönetim Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla yapılır.
  • Birliği, Yönetim Kurulu adına ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda başkan temsil eder.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Asil üyelerden birisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda yerine en çok oy almış olan yedek üye geçer. Oyların eşitliği halinde eşit oya sahip yedek üyeler arasında kura çekilir.
  • Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde asbaşkan birlik başkanlığı görevini üstlenir.
  • Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin mazaretsiz üç defa üst üste Yönetim Kurulu topalntılarına katılmaması halinde Yönetim Kurulu üyeliği düşmüş olur.
 12. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  • Genel Kurul kararlarını uygulamak;
  • Birliği idari, mali, adli ve bütün resmi makamlarla üçüncü şahıslar karşısında mesleki konularda temsil etmek;
  • Başkan tarafından hazırlanan veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun önerdiği gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak;
  • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına karar vermek ve üyeleri bu toplantılara çağırmak;
  • Birliğin bütçesini hazırlamak;
  • Bütçede ayrılan ödenek çerçevesinde personel çalıştırmak; Sözleşme ile çalışanları ve danışmanları atamak. Ücretlerini saptamak ve gerektiğinde bu sözleşmeleri yenilemek veya iptal etmek;
  • Bütçe olanakları çerçevesinde taşınmaz mal iktisap edinmek ve bunlarda birikim sağlamak; Yatırımlar yapmaya ve yatırımlara katılmaya karar vermek;
  • Gerektiği hallerde tüm kurumlar ile yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve ilişkiler için temsilciler seçmek;
  • Onur Kurulu kararlarını uygulamak;
  • Belirli görevlerin yapılması için gerektiğinde temsil hakkı verebilmek;
  • Meslektaşlarının kendi aralarında haksız rekabet yoluna gitmelerini önleyici önlemler almak;
  • Meslektaşlar arasında iyi ilişkiler kurmak;
  • Mesleğin gelişimine engel olan durumları incelemek, bu konuda önlemler almak ve gerektiğinde Genel Kurula öneriler götürmek;
  • Cezayı gerektiren ihbar ve şikayetleri onur Kuruluna aktarmak;
  • Birliğin maddi olanağını artırıcı önlemler almak ve alınacak ücretleri saptamak;
  • Birliğin amaçlarını etkileyecek veya gerekli konularda Genel Kurulun görüşünü almak;
  • Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları uyarınca birlik üyelerine uyarma cezası verebilmek; ve
  • Bu Yasa kuralları çerçevesinde diğer görevleri yapmak.
 13. Yönetim Kurulu Toplantıları

  Yönetim Kurulu, gündem belirtmek suretiyle başkan tarafından doğrudan doğruya veya Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun isteği ve çağrısı üzerine toplanır. Ayda en az bir toplantı yapılır. Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Yönetim Kuruluna, başkan veya yokluğunda asbaşkan başkanlık eder.
 14. Yönetim Kurulu Kararları

  Yönetim Kurulunda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının bulunduğu tarafın oyu, çoğunluk olarak kabul edilir. Kararlar, Yönetim Kurulu karar defterine yazman tarafından geçirilir ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara karşı olanlar, isterlerse karşı olma nedenlerini ve gerekçelerini yazdırarak imzalarlar.
 15. Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  • Denetleme Kurulu, birliğin mali denetim organıdır. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen iki üyeden oluşur. Denetleme Kurulu gerekli gördiği zaman toplanır. Toplantı üye tamsayısı ile yapılır. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
  • Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
   • Birliğin hsapları ile ilgili defter ve evrakları denetlemek;
   • Kayıtların düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak;
   • Mali konularda zorunlu ve acil nedenlerin çıkması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak;
   • Hesaplar ile Yönetim Kurulunun mali çalışmaları hakkındaki görüşlerini rapor halinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurula sunmak; ve
   • Genel Kurul toplantısında hazır bulunmak.
 16. Onur Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  • Onur Kurulu, Genel Kurulca meslekte en az beş yıl faaliyet gösteren birlik üyeleri arasından iki yıllık süre için seçilen beş üyeden oluşur. Onur Kurulu, üyeleri arasından seçeceği başkanın çağrısı üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
  • Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
   • Üyeler arasında işbölümü yapmak;
   • Yönetim Kurulundan aktarılan şikayet konularını inceleyip karara bağlamak;
   • Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları uyarınca verilen uyarma cezalarına karşı yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak;
   • BuYasanın 19’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca, birlik üyelerine kınama, üyelikten geçici süre ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası vermek.
 17. Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  • Değerlendirme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürünün Başkanlığında, Bayındırlık ve Ulaştırma işleri ile görevli Bakanlığın görevlendireceği bir üye, Elektrik Mühendisleri Odasının görevlendireceği bir üye ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliğinin görevlendireceği bir üyeden oluşur. Başkanın çağrısı üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır.
  • Değerlendirme Kurulunun görevi üyelerin sınıf ayırımını yapmak ve uygun şekilde üyelerin sınıf değiştirmelerini sağlamak.
 18. ÜÇÜNCÜ KISIM
  Disiplin Cezaları ile İlgili Kurallar

 19. Disiplin Cezalarının Türleri

  Birlik üyelerine uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
  • Uyarma Cezası;
  • Kınama Cezası;
  • Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası; ve
  • Üyelikten Çıkarma Cezası.
 20. Disiplin Cezası Uygulanacak Eylem ve Davranışlar

  • Uyarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
   • Birliğin amaçlarına ulaşması için yapılan işlem, eylem ve girişimleri engellemek;
   • Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak; ve
   • Birliğe olan parasal borçlarını bu Yasanın 22’nci maddesi kuralları uyarınca ödememek.
  • Kınama Cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
   • Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca uyarma cezası almasına karşın aynı eylem ve davranışı tekrarlamak;
   • Birlik amaçlarına aykırı hareket etmek; ve
   • Birliğin ve üyelerin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunmak.
  • Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca iki kez kınama cezası almış olanlar altı aya kadar üyelikten geçici süre ile çıkarma cezası ile cezalandırabilirler.
  • Üyelikten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
   • Yukarıdaki (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca ikinci kez üyelikten geçici süre ile çıkarma cezası almış olmak;
   • Birliğe girmek için gerekli üyelik koşullarını kaybetmek.
 21. Disiplin Cezası Verme Yetkisi ve Yöntem

  • Uyarma cezası verilirken aşağıdaki yöntem uygulanır:
   • Uyarma cezası bu Yasanın 19’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları uyarınca Yönetim Kurulu tarafından verilir.
   • Uyarma cezası, disiplin suçunun işlendiği tarihten başlayarak onbeş gün içerisinde ilgili üyeye tebliğ edilir.
   • Uyarma cezası verilen üye, cezanın kendisine tebliğinden başlayarak onbeş gün içerisinde Onur Kuruluna itiraz edebilir.
   • Süresi içerisinde itiraz yapılmayan uyarma cezaları kesinleşir.
   • Süresi içerisinde yapılan itirazlar Onur Kurulu tarafından onbeş gün içerisinde görüşülerek karara bağlanır.
  • Kınama, üyelikten geçici süre ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası verilirken aşağıdaki yöntem uygulanır:
   • Kınama, üyelikten geçici süre ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezası, bu Yasanın 18’inci maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları kuralları uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Onur Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile verilir.
   • Onur Kurulu, yukarıdaki (A) bendi kuralları uyarınca iletilen bir konuyu iletme tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde görüşerek karara bağlar.
  • Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca üyelikten çıkarma cezası alan üyenin ilk Genel Kurula başvurma hakkı vardır.
  • Üyelikten çıkarma cezası alanlar yeniden birliğe üye olurken parasal borçlarını birliğe ödemekle yükümlüdürler.
 22. DÖRDÜNCÜ KISIM
  Mali Kurallar

 23. Birliğin Gelirleri

  Birliğin gelirleri şunlardır:
  • Üye kayıt ücreti;
  • Üye yıllık aidatı;
  • Hizmet karşılığı alınan ücret;
  • Hisse belge ücreti, faiz v.s. gelirler;
  • Yayın gelirleri;
  • Bağış ve her türlü yardımlar;
  • Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri; ve
  • Sınai ve iktisadi teşebbüslere yapacağı yatırımların gelirleri.
 24. Birliğin harcaması

  Birliğin harcaması ile ilgili esas ve yöntemler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde sayman tarafından yapılır.
 25. Kayıt Ücreti ve Üyelik Aidatı

  • Birliğe üye olacak müteahhitlerin kayıt ücreti ve aidat ödemeleri zorunludur.
  • Kayıt ücreti asgari ücretin ¼ (Dörtte biri)’nin, yıllık üyelik aidatı ise aylık asgari ücreti aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından saptanır.
  • Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin aidatlarının tamamını ödemiş olmaları koşuldur.
 26. Birliğin Defterleri

  Birlik aşağıda yazılı olan defterleri tutar:
  • Üye Kayıt Defteri;
  • Karar Defteri;
  • Gelen ve Giden Evrak Defteri;
  • Gelir ve Gider Defteri;
  • Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defterleri; ve
  • Sicil defteri.
 27. BEŞİNCİ KISIM
  Geçici ve Son Kurallar

  Geçici Madde Elektrik Müteahhitlerinin Kayıtlarının Bu Yasaya Uygun Olarak Yeniden Düzenlenmesi

  Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce Birlikler ve Dernekler Yasası uyarınca Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliğine kayıt yaptıran elektrik müteahhitleri bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içerisinde birliğe başvuruda bulunup üyeliklerini bu Yasaya uygun olarak yeniden kaydettirirler.

  Geçici Madde Birlik Genel Kurulunun İlk Toplantısının Oluşumu

  Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde Birlikler ve Dernekler Yasasına göre kurulmuş Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliğinin oluşturulması amacıyla Geçici 1’inci maddede öngörülen biçimde kayıt yaptırmış elektrik müteahhitlerine genelge göndererek ve ayrıca en az iki günlük yerel gazeteye ilan vermek suretiyle, saat ve günü ile gündemi belirterek Genel Kurulun ilk toplantısı için çağrı yapar. Bu toplantıya katılan elektrik müteahhitlerinin yarıdan bir fazlası toplantı yetersayısını oluşturur ve bu Yasa kurallarına uygun olarak birlik kurulur. Birliğin yetkili organlarının seçimi yapılır. Toplantı yetersayısı olmaması halinde toplantı bir hafta ertelenir. İkinci toplantıda toplantı yetersayısı bulunmazsa toplantı yarım saat ertelenir. Erteleme sonucu kayıtlı elektrik müteahhitlerinin toplam sayısının ¼ (dörtte biri)’i kadar ı ile toplantı yapılır. Kararlar toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

 28. Tüzük Yapma Yetkisi

  Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma işleri ile görevli Bakanlıkca hazırlanacak ve birliğe üye olacak gerçek veya tüzel kişilerde aranacak genel ve özel niteliklerin esaslarını belirleyen bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları çerçevesinde birlik üyeliği için başvurma yöntemlerini içeren hususlarda ve birlik organlarının çalışma şekli ile ilgili konularda gerekli tüzükleri onaylar ve Resmi Gazete’de yayımlar.
 29. Yürürlüğe Giriş

  Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

CETVEL
(Madde 5)

WIREMAN En az temel eğitimini tamamlamış, bir elektrik müteahhidi yanında işlemekte olup henüz üç yılını tamamlamamış, Elektrik Mühendisleri Odası yetki belgesi sınavına girmemiş olmak.

FULL WIREMAN
 1. Temel eğitimini tamamlamış bir elektrik müteahhidi yanında en az üç yıl wireman olarak çalışmış olup Elektrik Mühendisleri Odası yetki belgesi sınavına girip bu statüyü almaya hak kazanmış oolmak.
 2. Meslekle ilgili lise, dengi bir meslek okulun elektrik bölümünden mezun olmak.

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Elektrik Mühendisleri Odasının açmış olduğu elektrik müteahhitliği yetki belgesi sınavlarına girmiş olup başarılı olmak.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Lise üstü iki veya üç yıllık bir yüksek okulun elektrik bölümünden mezun olmak. Teknikerlerin elektrik müteahhidi olarak profesyonel sayılmaları için Elektrik Mühendisleri Odasının açmış olduğu müteahhitlik yetki belgesi sınavlarına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Teknisyenler aşağıda ifade edilen kategorilere ayrılır.

III: Sınıf Teknisyen:

15KVA yetki belgesi sahibi olmak.

II. Sınıf Teknisyen:

30KVA yetki belgesi sahibi olmak.

I.Sınıf Teknisyen:

50 KVA ve daha yukarı yetki belgesi sahibi olmak.

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ

Geçimini elektrik işleri ile uğraşarak sağlayan profesyonel kişilere denir. Bu kişilerin profesyonel olarak addedilmeleri için oluşturdukları işyerlerini Şirketler Mukayyitliğine ve/veya Gelir ve Vergi Dairesine tescil ettirmeleri gerekmektedir. Elektrik Müteahhitleri aşağıdaki katagorilere ayrılır:

IV: Sınıf Müteahhit:

En az III. Sınıf Teknisyen olup yanında en az bir Wireman çalıştırmaktaq olanlar;

III.Sınıf Müteahhit:

En az II. Sınıf Teknisyen olup yanında en az bir III’üncü Sınıf Teknisyen, iki Wireman çalıştırıp, bir tane iş aracı olanlar;

II. Sınıf Müteahhit:

En az I. Sınıf Teknisyen olup yanında iki III. Sınıf Teknisyen, dört Wireman çalıştırıp üç tane iş aracı ve toplamda 75 m2’den büyük iş yeri sahibi olanlar;

I. Sınıf Müteahhit:

Meslekte iki yılını tamamlamış elektrik mühendisi olup yanında en az iki III. Sınıf Teknisyen, iki Fullwireman, üç Wireman çalıştırıp, üç tane iş aracı ve toplamda 150m2’den büyük iş yeri sahibi olanlar profesyonel olarak meslekte beş yılını tamamlamış olan I. Sınıf Elektrik Teknisyenleri de kadrolarına bir Elektrik Mühendisi dahil ederek ve diğer hususlara uymak koşuluyla I. Sınıf Müteahhit olabilirler. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada beş yılını tamamlamış bir defada toplamda 5000 m2’ den büyük çeşitli bina ve tesislerin elektrik işlerini yapmış II. Sınıf Teknisyenler ile yedi yılını tamamlamış III. Sınıf Teknisyenler kadrolarını tamamlayaak ve yukarıda ifade edilen özelliklere sahip işyeri şartlarını oluşturarak I. Sınıf Müteahhit olabilirler. Elektrik sektörü ile dolaylı ilişkisi olan ve/veya büyük işletmelerde bir alt kuruluş olarak bu mesleği icra edecek yapıya sahip olanlar yukarıda ifade edilen özellikleri haiz olmaları kaydıyla I. Sınıf kapsamında değerlendirilir.